dokumenty potrzebne do egzaminu na patent żeglarza jachtowego


Uprawnienia żeglarza jachtowego  -  prowadzenie po wodach śródlądowych wszystkich jednostek żaglowych bez ograniczeń oraz prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym, o długości całkowitej kadłuba do 8,5 m, po wodach morskich, w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej patent żeglarza jachtowego lub wyższy.

 

 DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

1. Prawidłowo wypełniona Karta Uczestnika z badaniami lekarskimi (czytelne nazwisko i nr statystyczny lekarza), zgoda rodziców na uprawianie żeglarstwa (osoby niepełnoletnie) - oryginał i kserokopia Karty Uczestnika.

2. Podpisane zdjęcie legitymacyjne przycięte do rozmiaru 3,5 cm x 4,5 cm:
  2 szt. do patentu, Zdjęcia podpisujemy na rewersie: imię i nazwisko

3. Wniosek o wydanie patentu.
4. Kserokopia aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej uprawniające do zniżki  (obie strony).

PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW

·         Oryginał prawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika przesyłamy do biura Szekla , nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

·         Kserokopię Karty Uczestnika, podpisane zdjęcia, kserokopię legitymacji szkolnej oraz prawidłowo i czytelnie wypełniony Wniosek o wydanie patentu, włożone do zabezpieczonej

·         Dokumenty będą zbierane przez sekretarza kursu na początku obozu.
 

OPŁATY EGZAMINACYJNE

·         Ulgowe opłaty egzaminacyjne dla osób uczących się (do 26 roku życia), posiadających aktualną legitymację szkolną lub studencką:
     125 zł (egzamin 100 zł, patent 25 zł)
Opłaty egzaminacyjne bez zniżek:
     250 zł (egzamin 200 zł, patent 50 zł)
    

·         Opłaty egzaminacyjne uczestnik wpłaca sekretarzowi komisji przed egzaminem.
Istnieje możliwość zdeponowania pieniędzy u komendanta w pierwszym dniu obozu ( dla osób niepełnoletnich)

·         Prosimy o nie wpłacanie opłat egzaminacyjnych na konto bankowe. Egzamin przeprowadzone są  Polski Związek Żeglarski i nie możemy  przyjmować wpłat w imieniu Związku.

 

KURSY 

 

RANIA